Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), więcej...w celach statystycznych, badania potrzeb Użytkowników i Usługobiorców oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników lub Usługobiorców i zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
Powrót

Chrzanów, dnia 27.10.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2020/MZZK

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko: Główny Księgowy

 w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych , ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów,

www.mzzk.chrzanow.pl, nr tel.32 623 31 91.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy.

III. Wymagania niezbędne:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6. nieposzlakowana opinia,

7. znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansowej jednostek budżetowych,

8. znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, programów sprawozdawczości budżetowej, programów Word i Exel.

IV. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki i jej sprawozdawczości,

b) sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków wraz ze zmianami oraz sprawozdawczości z ich wykonania,

c) nadzór nad gospodarką finansową jednostki i windykacją,

d) sporządzanie analiz z poszczególnych działalności jednostki,

e) sporządzanie bilansu jednostki,

f) kierowanie i nadzorowanie pracą podległej komórki organizacyjnej (finansowo-księgowej, opłat czynszowych i windykacji)

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na pierwszym  piętrze w budynku nie wyposażonym w windę), wymiar czasu pracy: pełny etat,

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,

4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,

5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

 Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 13.11.2020r. do godz. 1200.

X. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32–626 03 57. Dokumentacja funkcjonowania jednostki znajduje się w sekretariacie.

XI. Informacje dodatkowe:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 16.11.2020r w godz. uzgodnionych 
z aplikantem.  

XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

      Uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91.
 2. Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55.
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury  rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK 
  w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
Aplikuj Teraz
Aplikujesz do:
MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Miejsce pracy:
Polska / Małopolskie: Chrzanów
Stanowisko:
Główny księgowy

aplikujesz bez rejestracji konta

Aby kontynować proces rekrutacji wprowadź dane niezbędne pracodawcy celem realizacji procesu

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

Jako kandydat otrzymasz:

prostą i intuicyjną obsługę Twojego konta

darmowy kreator, dzięki któremu stworzysz profesjonalne CV

panel historii złożonych aplikacji

ZAŁĄCZ CV Z DYSKU *
ZAŁĄCZ LIST MOTYWACYJNY
ZAŁĄCZ INNE
np. referencje, certyfikaty, kursy, szkolenia
TEMAT WIADOMOŚCI
TREŚĆ WIADOMOŚCI
regulamin


* - pola wymagane


PORADNIKI
ZOBACZ WSZYSTKIE PORADNIKI     
Next-Jobs24 || Praca w Polsce || Jooble || Praca w Anglii
Copyright © 2015 eLPeDe s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach pracaOKej.pl jest zabronione.