Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), więcej...w celach statystycznych, badania potrzeb Użytkowników i Usługobiorców oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników lub Usługobiorców i zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
Powrót

Chrzanów, dnia  23.10.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2020/MZZK

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

 w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych , ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów,

www.mzzk.chrzanow.pl

II. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. zamówień publicznych

III. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej 3 letni staż pracy,

b) doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ( mile widziane doświadczenie w sektorze finansów publicznych),

c) znajomość: przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego

d) znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel,

e) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia,

IV. Wymagania dodatkowe:

umiejętność: obsługi programów MS Oficce, organizacji czasu pracy, samodzielnego działania i rozwiązywania problemów, współpracy z ludźmi, analitycznego myślenia, kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, skrupulatność, odpowiedzialność na stres, asertywność, terminowość, komunikatywność

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz postepowań do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP, w tym opracowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,

c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,

d) sprawozdawczość z zakresu ustawy prawo zamówień Publicznych,

e) umiejętność zamieszczania postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

f)  opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych,

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na II piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),

b) wymiar czasu pracy: pełny etat,

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
 4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
 5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 09.11.2020r. do godz. 1600.

X. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

XI. Etapy postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. obsługi komputera, sporządzenie protokołu potwierdzającego przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bazie otrzymanych dokumentów.

3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości przepisów: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Etap 2 odbędzie się  10.11.2020r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

Etap 3 odbędzie się w dniu 12.11.2020r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91.

XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

        Uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91.
 2. Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55.
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury  rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
Aplikuj Teraz
Aplikujesz do:
MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Miejsce pracy:
Polska / Małopolskie: Chrzanów
Stanowisko:
Inspektor ds. zamówień publicznych

aplikujesz bez rejestracji konta

Aby kontynować proces rekrutacji wprowadź dane niezbędne pracodawcy celem realizacji procesu

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

Jako kandydat otrzymasz:

prostą i intuicyjną obsługę Twojego konta

darmowy kreator, dzięki któremu stworzysz profesjonalne CV

panel historii złożonych aplikacji

ZAŁĄCZ CV Z DYSKU *
ZAŁĄCZ LIST MOTYWACYJNY
ZAŁĄCZ INNE
np. referencje, certyfikaty, kursy, szkolenia
TEMAT WIADOMOŚCI
TREŚĆ WIADOMOŚCI
regulamin


* - pola wymagane


PORADNIKI
ZOBACZ WSZYSTKIE PORADNIKI     
Next-Jobs24 || Praca w Polsce || Jooble || Praca w Anglii
Copyright © 2015 eLPeDe s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach pracaOKej.pl jest zabronione.