Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), więcej...w celach statystycznych, badania potrzeb Użytkowników i Usługobiorców oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników lub Usługobiorców i zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż serwis www.pracaokej.pl kończy swoją działalność. Następstwem tej decyzji jest wyłączenie opcji dodawania nowych ogłoszeń z dniem 26.03.2021 r.
Do momentu wygaśnięcia ważności opublikowanych ogłoszeń strona www.pracaokej.pl pozostanie widoczna oraz będzie nadal spełniała funkcję pośrednictwa w przekazywaniu zgłoszeń Kandydatów.

POBIERZ REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELPEDE S.C. w ramach portalu pracaOKej.pl

Na podstawie art. 1 pkt 1,2,3; art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ELPEDE S.C. z siedzibą w Lublinie, ul.Cisowa 11 lok.208, 20-703 Lublin, NIP: 7123297001, REGON 361651628, email: kontakt@pracaokej.pl, zwana dalej Usługodawcą określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu PracaOKej.pl, zwanego dalej Portalem, którego treść znajduje się poniżej:

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców i Użytkowników Portalu PracaOKej.pl związane ze świadczeniem Usług;

b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;

c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.

2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Konto – zbiór zasobów i ustawień danego Usługobiorcy w Portalu, zindywidualizowany za pomocą określonej nazwy, którą może też być adres poczty elektronicznej (login) oraz związanego z nią hasła.

b) Portal – strona internetowa będąca własnością Usługodawcy, zawierająca zestaw Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Usługodawców i Użytkowników, w szczególności usług związanych z poszukiwaniem pracy oraz oferowaniem miejsc pracy;

c) Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELPEDE S.C. w ramach portalu PracaOKej.pl;

d) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),

e) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług po zarejestrowaniu Konta na Portalu;

f) Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą Portalu Usługobiorcom i Użytkownikom w oparciu o niniejszy Regulamin;

g) Usługodawca - ELPEDE S.C. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, NIP: 7123297001, REGON 361651628;

h) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z tych funkcji Portalu, które nie wymagają rejestracji;

3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin Usługobiorcom i Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Na żądanie Usługobiorcy lub Użytkownika Usługobiorca udostępnia Regulamin w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca lub Użytkownik.

4. Usługobiorca lub Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób określony w pkt. 3 powyżej.

5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

6. Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

II Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie.

2. Usługodawca za wyraźną zgodą Usługobiorcy lub Użytkownika może świadczyć określone Regulaminem Usługi odpłatnie.

3. Zgoda, o której mowa w pkt. II 2 powyżej powinna być wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika woli zawarcia umowy o świadczenie Usługi za odpłatnością.

4. Szczegółowy zakres Usług świadczonych za odpłatnością wraz z ich cennikiem stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

III Warunki świadczenia Usług

1. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika lub Usługobiorcę poniższych wymagań technicznych:

a) posiadanie przyłączenia zakończenia sieci telekomunikacyjnej umożliwiającego przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności;

b) posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (t. j. komputer, smartfon, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz czynną i poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną;

2. Zakazane jest dostarczanie drogą elektroniczną przez Usługobiorcę lub Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Usługobiorcy lub Użytkownika, który dopuścił się naruszenia przedmiotowego zakazu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo postanowień niniejszego Regulaminu w inny sposób, w szczególności poprzez podejmowanie działań ingerujących w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Usługobiorców lub Użytkowników.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom korzystanie z odpowiedniego oprogramowania w celu ich zminimalizowania.

4. Usługodawca informuje, iż Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, badania potrzeb Usługobiorców i Użytkowników oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników i Usługobiorców oraz zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez Usługodawcę plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

IV Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie Usług

1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług jest akceptacja przez Usługobiorcę lub Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz ich respektowanie.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem w chwili skorzystania przez niego z jakiejkolwiek funkcji oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

3. Użytkownik przystępując do korzystania z Usługi oświadcza jednocześnie, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą dokonania rejestracji darmowego Konta na Portalu, po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna lub przycisku.

5. Chwilą dokonania rejestracji Konta jest wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, polegające na podaniu adresu poczty elektronicznej ( loginu) oraz związanego z nim hasła.

6. Dokonując rejestracji Konta Usługobiorca oświadcza, iż:

a) podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, kompletne i nie naruszają praw osób trzecich;

b) jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Prawo do rejestracji Konta ma także Usługobiorca młodociany, który ukończył 16 rok życia i nie przekroczył 18 lat.

8. W przypadku Usługobiorcy młodocianego, o którym mowa w pkt. IV 7. powyżej, do zawarcia umowy o świadczenie Usług konieczne jest uzyskanie przez niego odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Usługodawca ma prawo przed przystąpieniem do świadczenia Usługi zażądać przedstawienia dowodu poświadczającego uzyskanie wskazanej wyżej zgody.

9. Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

10. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy umożliwiając identyfikację Usługobiorcy przez Usługodawcę i przesyłanie wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

11. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać hasła dostępu do Konta osobom trzecim i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek jego ujawnienia.

12. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy jego nazwa jest już używana w ramach Portalu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

13. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony.

14. Usługodawca zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

15. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż w ciągu 48 godziny od momentu zawarcia umowy, chyba ze do zawarcia umowy doszło w dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas czas rozpoczęcia świadczenia Usług ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub w związku ze zmianami Portalu;

b) wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;

c) odmowy świadczenia Usług, w sytuacji, gdy Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin;

d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Portalu.

e) zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu, których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

17. Usługobiorca ma prawo wyboru Usług oraz zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym edytowania podanych przez siebie danych osobowych.

18. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Portalu jego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, gdy jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi.

19. Korzystając z Usług Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a) podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych;

b) publikowania oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy;

c) wykorzystywania Usług do publikacji wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

e) podejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu;

f) korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców;

20. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania niniejszego Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, w celu umożliwienia Usługodawcy niezwłocznego podjęcia stosownych, przewidzianych prawem działań, w tym niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich danych.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych informacji w tym zakresie.

V Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdej chwili, poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta w Portalu. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną usunięcie Konta Usługobiorcy.

3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w sytuacji:

a) dopuszczenia się przez Użytkownika lub Usługobiorcę naruszenia zakazu dostarczania drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo postanowień niniejszego Regulaminu w inny sposób, w szczególności poprzez podejmowanie działań ingerujących w niezakłócone korzystanie z Usług przez innych Usługobiorców lub Użytkowników;

b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Usługobiorcy jest nieprawdziwa, narusza dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

c) umieszczania w Portalu lub na Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych lub naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy;

d) wykorzystywania Usługi przez Usługobiorcę lub Użytkownika w sposób niezgody z jej przeznaczeniem;

e) usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, wykorzystanego ówcześnie przez niego do utworzenia Konta;

f) otrzymania przez Usługodawcę nie mniej niż trzech wiadomości o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług;

g) braku aktywności lub aktualizacji Konta Usługobiorcy w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od ostatniego logowania Usługobiorcy;

h) ponownego utworzenia Konta przez Usługobiorcę, którego wcześniejsze Konto zostało usunięte z przyczyn określonych w pkt. V 1. a) – c) niniejszego Regulaminu.

5. Jeżeli pozwalają na to warunki techniczne, o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług z przyczyn określonych w pkt. V 4 powyżej, Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę;

6. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Usługobiorcy od obowiązku zapłaty za odpłatne Usługi, z których skorzystał w okresie trwania umowy.

7. Usługobiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

a) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

b) przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.

9. Usługodawca niezwłocznie przesyła na trwałym nośniku Usługobiorcy będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. V 8.

VI Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług

1. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu i zakresie określonym w Regulaminie. Szczegółowe reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych Usługobiorców określa dokument „Polityka bezpieczeństwa ELPEDE Spółka Cywilna”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług.

3. Do danych osobowych, o których mowa w pkt. VI 2. Powyżej należą:

a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

b) adres zameldowania na pobyt stały,

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. VI 3. b),

4. W celu realizacji umowy o świadczenie Usług, Usługodawca może przetwarzać inne dane osobowe Usługobiorcy, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Do danych osobowych, o których mowa w pkt. VI 4. powyżej należą:

a) fotografia zawierająca wizerunek Usługobiorcy;

b) informacje dotyczące doświadczenia zawodowego;

c) informacje dotyczące wykształcenia;

d) informacje dotyczące znajomości języków obcych;

e) informacje dotyczące dodatkowych umiejętności;

f) informacje dotyczące odbytych kursów i szkoleń;

g) informacje dotyczące zainteresowań Usługobiorcy;

h) informacje dotyczące płci Usługobiorcy;

i) Numer Identyfikacji Podatkowej Usługobiorcy.

6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi:

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. VI 3.;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca, może przetwarzać te spośród danych określonych w pkt. VI 3. oraz VI 5. powyżej, które są:

a) niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług;

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz ich treści.

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy o świadczenie Usług.

8. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usługi z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. VI 3. oraz VI 5. powyżej, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usługi lub właściwość Usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

VII Odpowiedzialność Usługodawcy oraz Usługobiorcy lub Użytkowników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług

1. Usługodawca oraz Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem, za które nie ponoszą oni odpowiedzialności.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez Usługobiorcę dane w systemie teleinformatycznym Portalu, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności oraz niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3. Usługodawca, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwienia do nich dostępu, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

4. Usługodawca, po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwieniu do nich dostępu, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

VIII Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy oraz Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących realizacji umowy o świadczenie Usług.

2. Usługodawca zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie Usługobiorcy lub Użytkownikowi odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji przez Usługodawcę przed upływem tego terminu.

3. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym wyżej terminie poczytuje się za jej uwzględnienie.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz nazwę lub adres poczty elektronicznej Usługobiorcy bądź Użytkownika;

b) określenie przedmiotu reklamacji;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d) podpis reklamującego – w przypadku złożenia reklamacji pisemnie.

5. Reklamacja może być złożona:

a) pisemnie, na adres ELPEDE S.C., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin;

b) telefonicznie, pod nr tel. Działu Obsługi Klienta: 536-100-209 ;

c) drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej: reklamacja@pracaokej.pl,o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości;

d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.

6. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę obowiązana jest potwierdzić pisemnie jej przyjęcie w terminie 14 dni.

7. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. VIII 4. powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, wskazując zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

9. Reklamacja może być złożone w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące jej podstawę. Reklamację złożoną po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę lub Użytkownika.

IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian postanowień niniejszego Regulaminu. O dokonanych zmianach zawiadamia on Usługobiorców i Użytkowników za pośrednictwem Portalu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich opublikowania na Portalu.

4. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu, Usługobiorcy lub Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni od daty opublikowania zmian na Portalu. W przypadku nieskorzystania z tego prawa przyjmuje się, iż Usługobiorca lub Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu.

5. Prawem właściwym dla stosunków umownych powstałych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozwiązywane będą przez Strony polubownie, a gdyby okazało się to niemożliwe poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELPEDE S.C. w ramach portalu PracaOKej.pl.

1. Cennik świadczonych usług dla zarejestrowanych kandydatów tj. użytkowników szukających pracy:

ü Zarejestrowanie konta kandydata i możliwość modyfikacji danych, cena – 0 zł

ü Aplikowanie na oferty pracy poprzez załączenie swoich plików CV i innych, cena – 0 zł

ü Aplikowanie na oferty pracy poprzez stworzone CV „KREATOREM”, cena – 0 zł

ü Korzystanie i tworzenie CV poprzez „KREATOR”, cena – 0 zł

ü Używanie opcji „szukaj za mnie”, które polega na ustawieniu parametrów szukanych oferty pracy i otrzymywaniu dopasowanych ofert na swoje konto, cena – 0 zł

ü Korzystanie z panelu zarządzania wysłanych aplikacji do pracodawców, cena – 0 zł

ü Otrzymywanie powiadomień systemowych jak na skrzynkę e-mail, cena – 0 zł

2. Cennik świadczonych usług dla zarejestrowanych pracodawców tj. użytkowników pracowników


ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELPEDE S.C. w ramach portalu PracaOKej.pl.

Polityka bezpieczeństwa

ELPEDE Spółka Cywilna

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w sys­temach informatycznych w ELPEDE Spółka Cywilna.

Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych. Polityka bezpieczeństwa wskazuje konsekwencje, jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone w nim granice oraz procedury postępowania w celu zapobiega­nia i minimalizowania skutków zagrożeń.

Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym.

Polityka bezpieczeństwa wskazuje sposób postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych
i przeznaczony jest dla pracowników ELPEDE Spółka Cywilna, oraz innych osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych będących w dyspozycji ELPEDE Spółka Cywilna.

Potrzeba jej opracowania wynika z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini­stracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa­runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa­tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa określa tryb postępowania w przypadku, gdy:

a) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego,

b) stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci informatycznej mogą wskazywać na naruszenie zabez­pieczeń tych danych.

Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ELPEDE Spółka Cywilna.

Realizacja postanowień Polityki bezpieczeństwa ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwą ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych ELPEDE Spółka Cywilna.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Administrator Danych Osobowych, ELPEDE Spółka Cywilna, może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osobę upoważnioną do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Niewyznaczenie tej osoby oznacza, iż Administrator Danych Osobowych jest jednocześnie Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczegól­ności:

a) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycz­nych ELPEDE Spółka Cywilna,

b) podejmowania stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy da­nych lub naruszenia zabezpieczenia danych,

c) niezwłocznego informowania Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnio­nej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych,

d) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób uczestniczących w ich przetwarzaniu,

e) fizycznego zabezpieczenia danych osobowych oraz obiektów, w których są gromadzone i prze­twarzane.

3. Osoba zastępująca Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania realizuje w przy­padku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

4. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji raport z działań podejmowanych w czasie jego zastępstwa.

5. Polityka bezpieczeństwa jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:

a) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w spra­wie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyj­nych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

§ 2.

Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych.

1. Ustala się następujący podział zagrożeń:

a) Zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy
w zasilaniu), których występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu; ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufno­ści danych.

b) Zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania), których wystąpienie może doprowadzić do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.

c) Zagrożenia zamierzone, czyli świadome i celowe działania powodujące naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), za­grożeniami tymi mogą być w szczególności: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawnione przekazanie danych, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu (np. kradzież sprzętu), i inne.

2. Naruszenie lub podejrzenie naruszenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe następuje w sytuacji:

a) losowego lub nieprzewidzianego oddziaływania czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrory­styczne, itp.,

b) niewłaściwych parametrów środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, od­działywanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemy­słowych,

c) awarii sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazuje na umyślne działanie w kierunku naru­szenia ochrony danych,

d) pojawienia się odpowiedniego komunikatu alarmowego,

e) podejrzenia nieuprawnionej modyfikacji danych w systemie lub innego odstępstwa od stanu oczekiwa­nego,

f) naruszenia lub próby naruszenia integralności systemu lub bazy danych
w tym systemie,

g) pracy w systemie wykazującej odstępstwa uzasadniające podejrzenie przełamania lub zaniechania ochrony danych osobowych - np. praca osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do obsługi systemu,

h) ujawnienia nieautoryzowanych kont dostępu do systemu,

i) naruszenia dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (np. nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w dru­karce, itp.).

3. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpie­czenia fizycznego miejsc przechowywania i przetwarzania danych osobowych np.

a) niezabezpieczone pomieszczenia,

b) nienadzorowane, otwarte szafy, biurka, regały,

c) niezabezpieczone urządzenia archiwizujące,

d) pozostawianie danych w nieodpowiednich miejscach np.: kosze, stoły, itp.

§ 3.

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych i przetwarzanych
w systemach informatycznych jest ELPEDE Spółka Cywilna.

2. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organiza­cyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach informatycznych ELPEDE Spółka Cywilna, a w szczególności:

a) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

b) zapobiega przed pobraniem danych przez osobę nieuprawnioną,

c) zapobiega zmianie, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych,

d) zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zadania określone w pkt 2 powyżej wykonuje w imieniu Administratora danych osobowych Administra­tor Bezpieczeństwa Informacji.

4. Techniczną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się w szczególności poprzez:

a) przetwarzanie danych osobowych w wydzielonych pomieszczeniach położonych w strefie admini­stracyjnej,

b) zabezpieczenie pomieszczeń, o których mowa w pkt 1, przed nieuprawnionym dostępem, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczenia serwerowni,

c) wyposażenie pomieszczeń dające gwarancję bezpieczeństwa dokumentacji (szafy, biurka, itp.).

5. Organizacyjną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:

a) zapoznanie każdej osoby, którą obowiązuję Polityka Bezpieczeństwa z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed dopuszczeniem jej do pracy przy ich przetwarzaniu,

b) przeszkolenie osób, o których mowa w pkt 1, w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i pro­gramów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz zabezpie­czenia pomieszczeń i budynków,

c) kontrolowanie pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe.

6. Niezależnie od niniejszych ustaleń mają zastosowanie wszelkie inne regulaminy i instrukcje doty­czące bezpieczeństwa.

7. Wykaz budynków, pomieszczeń, lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

8. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

9. Opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązań miedzy nimi zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

10. Sposób Przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

11. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczności przetwarzanych danych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

§ 4.

Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikający z ustawy
o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w niniejszej Polityce bezpieczeństwa.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza roczne plany kontroli zatwierdzone przez Administratora Danych Osobowych i zgodnie z nimi przeprowadza kontrole oraz dokonuje rocznych ocen stanu bezpie­czeństwa danych osobowych.

3. Na podstawie zgromadzonych materiałów, o których mowa w pkt 2, Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza roczne sprawozdanie
i przedstawia Administratorowi Danych Osobowych

§ 5.

Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia:

a) zabezpieczenia systemu informatycznego,

b) technicznego stanu urządzeń,

c) zawartości zbioru danych osobowych,

d) jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie zabez­pieczeń tych danych,

e) innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, kra­dzież itp.)

każda osoba, którą obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administra­tora Bezpieczeństwa Informacji i bezpośredniego przełożonego.

2. Po wykonaniu czynności określonej w pkt 1 należy:

a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistnia­łego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców,

b) rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia,

c) zaniechać - o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistnia­łym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę zdarzenia,

d) podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony
w dokumentacji systemu ope­racyjnego lub aplikacji użytkowej,

e) zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego przy­padku,

f) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub osoby upoważnionej.

3. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpie­czeństwa Informacji lub osoba go zastępująca:

a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy ELPEDE Spółka Cywilna,

b) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem,

c) w razie potrzeby powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora Danych Osobowych,

d) jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca usuniecie występujących naruszeń, oraz powiadamia odpo­wiednie instytucje.

4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporzą­dza raport według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

5. Raport, o którym mowa w ust. 4, Administrator Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie przekazuje Administratorowi Danych Osobowych, a w przypadku jego nieobecności osobie upraw­nionej.

6. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej przez zespół powołany przez Administratora Danych Osobowych.

7. Analiza, o której mowa w ust 6, powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organi­zacyjnych, kadrowych
i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Osoba, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnio­nego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszej Polityce bezpieczeństwa,
a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasa­dami, odpowiada w trybie przewidzianym w kodeksie pracy.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest prowadzić listę osób, które zostały zapo­znane z niniejszą Polityką bezpieczeństwa
i zobowiązują się do stosowania zasad w nim zawartych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

4. Załączniki do niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią jej integralną całość.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELPEDE S.C. w ramach portalu PracaOKej.pl.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ELPEDE S.C.

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko Usługobiorcy:

Adres Usługobiorcy:

Podpis Usługobiorcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*Niepotrzebne skreślić

PORADNIKI
ZOBACZ WSZYSTKIE PORADNIKI     
Next-Jobs24 || Praca w Polsce || Jooble || Praca w Anglii
Copyright © 2015 eLPeDe s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach pracaOKej.pl jest zabronione.